Skip to Store Area:

Ski-outfit: online wintersportkleding

Winkelwagen (0)

U bent momenteel op:

Algemene voorwaarden en privacy reglement

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ski-outfit: Ski-outfit is een handelsnaam van The Mothership BV, Horsterweg 80, 5928 NE Venlo
Klant: een natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee Ski-outfit een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1     Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Ski-outfit en de klant met betrekking tot een door Ski-outfit aan de klant te leveren product(en), tenzij uitdrukkelijk door Ski-outfit anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
2.2     Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.
2.3     Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts door de klant worden gedaan indien de afwijking schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.4     Ski-outfit heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de klant gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per email bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1     Alle door Ski-outfit gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Herroeping door Ski-outfit van een aanbod is mogelijk tot een week na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de klant eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen Ski-outfit en de klant beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
3.2     Aanbiedingen en offertes van Ski-outfit zijn geldig tot 14 (veertien) dagen na dagtekening van die offerte of aanbieding, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, dan wel uit een publicatie van Ski-outfit blijkt dat een andere termijn is bepaald. Na verloop van deze termijn kan door de klant geen beroep meer worden gedaan op de offerte dan wel de aanbieding.
3.3     Ski-outfit behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren of zekerheid vooraf te verlangen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1     Overeenkomsten tussen Ski-outfit en de klant komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Ski-outfit. De uitdrukkelijke aanvaarding van Ski-outfit blijkt uit de schriftelijke bevestiging – in welke vorm dan ook - van Ski-outfit, dan wel uit het feit dat Ski-outfit uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2     Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst door de klant, binden Ski-outfit slechts voor zover zij door Ski-outfit schriftelijk zijn bevestigd.
4.3     Mondelinge overeenkomsten zijn slechts bindend, indien contante betaling is overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen en kosten
5.1     Prijzen (en kosten) zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en zijn exclusief emballage, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen en worden vooraf door Ski-outfit bekend gemaakt.
5.2     Prijzen en kosten opgenomen in de catalogi van Ski-outfit of anderszins gepubliceerd, zijn niet bindend en zijn inclusief omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zullen vervoers- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen
6.1     Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan huis van de klant.
6.2     De door Ski-outfit opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ski-outfit en de klant op schriftelijke wijze anders overeenkomen.
6.3     Ski-outfit is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van enige schade wegens niet-tijdige levering, indien de klant Ski-outfit schriftelijk in gebreke stelt en Ski-outfit een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en Ski-outfit niet binnen deze termijn gehoor geeft aan het verzoek van de klant.
6.4     Indien door enige overheidsmaatregel, bekend geworden na het verstrijken van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal Ski-outfit het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de klant.

Artikel 7 Reclames
7.1     De klant is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen te controleren en kwijting te verlenen door middel van fiattering van de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument. Direct waarneembare gebreken aan het geleverde, welke bij de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten aanwezig zijn, dient de klant op de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
7.2     Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat gewicht, finish, design en dergelijke, vormen geen grondslag voor reclames.
7.3     Onverminderd het bepaalde in onderhavig artikel, alsmede artikel 11 kunnen reclames slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening bij Ski-outfit binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q na het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Bij gebreke daarvan is Ski-outfit niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet. Ski-outfit is tevens niet aansprakelijk ter zake gebreken aan de goederen indien en voor zover er sprake is van opzet og grove schuld aan de zijde van de klant.

Artikel 8 Betaling
8.1     Betaling dient te geschieden vooraf levering, tenzij schriftelijke een andere betalingstermijn is overeengekomen.
8.2     Alle betalingen dienen zonder aftrek, korting, verrekening of (gedeeltelijke) opschorting uit welke hoofde dan ook te geschieden door middel van Credit Card, bank- girooverschrijving, dan wel Ideal, op een, op de factuur vermeld, bank- of girorekeningnummer van Ski-outfit.
8.3     Bij overschrijding van de betalingstermijn komen – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – alle daadwerkelijke gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand (advocaatkosten daaronder begrepen), voor rekening van de opdrachtgever. Voorts is de klant bij overschrijding van een betalingstermijn, 1,5% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1     Alle geleverde zaken blijven eigendom van Ski-outfit, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan Ski-outfit toekomende, niets uitgezonderd.
9.2     Heeft Ski-outfit een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie met de klant, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat Ski-outfit haar rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door de klant aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
9.3     Ski-outfit is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Ski-outfit om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op de klant te verhalen.

Artikel 10 Garantie
10.1     De door Ski-outfit geleverde zaken zijn van deugdelijke kwaliteit en voldoen aan de redelijke eisen die aan de zaken gesteld kunnen worden.
10.2     Mochten zich niettemin gebreken voordoen in door of via Ski-outfit geleverde goederen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal Ski-outfit, deze gebreken naar vermogen herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde materialen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang de voor het betrokken goed bij Ski-outfit of de betreffende leverancier/producent geldende gebruikelijke garantievoorwaarden.
10.3     Indien het beroep op garantie niet terecht is gebleken, zullen alle door Ski-outfit gemaakte kosten bij de klant in rekening worden gebracht.
10.4     Ski-outfit verstrekt op de door haar geleverde zaken, niet zijnde verbruiksgoederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende een periode van 6 maanden na levering, garantie, tenzij de garantieperiode van de betreffende leverancier/producent een langere periode omvat.
10.5     Tot enigerlei verdere verplichtingen, zoals schadevergoeding, zal Ski-outfit nimmer gehouden zijn.
10.6     Goederen of onderdelen daarvan, die in gevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Ski-outfit
10.7     Ski-outfit kan als voorwaarde stellen, dat het voor garantie in aanmerking komende goed franco aan haar of een door haar opgegeven adres wordt gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt verstrekt. Indien Ski-outfit genoodzaakt is het goed bij de klant op te halen, of de goede werking/staat aldaar te beoordelen, zullen voorrijkosten, plus eventuele vervoer- en administratiekosten door Ski-outfit in rekening kunnen worden gebracht.
10.8     De garantieverplichting door Ski-outfit vervalt, indien de klant zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft verricht of laten verrichten, indien het geleverde ondeskundig is gebruikt of onderhouden, indien het wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden, of indien het door van buiten komende oorzaken - buiten verantwoordelijkheid van de klant - onbruikbaar is geworden.
10.9     Het beroep door de klant op garantiebepalingen laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 11 Retourvoorwaarden
11.1     Ski-outfit neemt producten terug en restitueert het aankoopbedrag onder de onderstaande voorwaarden:
     a. Het verzoek tot terugname wordt binnen 8 dagen na aankoop gedaan, waarbij het originele aankoopbewijs wordt overgelegd.
     b. Het product is bij Ski-outfit gekocht en behoort niet tot een speciale aanbieding of verkoopactie.
     c. Het betreffende product behoort tot het standaard assortiment van Ski-outfit.
     d. Het product is niet gebruikt en de verpakking is onbeschadigd. 
11.2     Eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd.
11.3     Een verzoek tot terugname kunt u doen bij: Ski-outfit, T.a.v. John Tostrams, Horsterweg 80. 5928 NE Venlo.
Mobiel: +31 6 24 10 92 178, e-mail:info@ski-outfit.eu.
11.4     Er kan tevens contact worden opgenomen met de Afdeling Klantenservice wanneer een artikel niet naar behoren functioneert of indien de klant een klacht heeft.
11.5     In geval van terugname van producten als genoemd in dit artikel, ligt het op de weg van de klant om de producten te retourneren aan de Ski-outfit.

Artikel 12 Risico overgang
12.1     Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant, of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht.

 Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1     Ski-outfit is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
13.2     De klant dient Ski-outfit schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen schadeclaims, welke, in of buiten rechte, door derden ter zake van de uitvoering van de met Ski-outfit gesloten overeenkomst, tegen Ski-outfit zullen worden ingesteld.
13.3     Indien en voor zover er op Ski-outfit enige aansprakelijkheid jegens de klant zou rusten dan zal deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt zijn tot de volgende bedragen:
• voor schade voortvloeiende uit enige overeenkomst EUR 250 of de prijs van de met Ski-outfit overeengekomen levering en/of dienstverlening
• de aansprakelijkheid van Ski-outfit voor alle overige schade is beperkt tot EURO 500.
13.4     Schadeclaims dienen binnen 2 weken na het ontstaan van de schade aan Ski-outfit schriftelijk te zijn gemeld.

Artikel 14 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
14.1     Ski-outfit verbindt zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan Ski-outfit resp. haar medewerkers resp. derden waarvan Ski-outfit zich bedient bij de uitvoering van de opdracht, ter beschikking worden gesteld. Documentatie en gegevens, door de klant aan Ski-outfit ter beschikking gesteld, zullen door Ski-outfit op het eerste verzoek van de klant worden geretourneerd.
14.2 Het is de klant niet toegestaan om, anders dan na schriftelijke toestemming van Ski-outfit, tijdens of binnen een jaar na afloop van levering van goederen en/of uitvoering van diensten door Ski-outfit, medewerkers van Ski-outfit in dienst te nemen of met hen over indiensttreding te onderhandelen, zulks ongeacht of deze medewerkers in dienst zijn van Ski-outfit of op basis van contract of subcontractorship voor Ski-outfit werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 15 Overige dienstverlening
15.1     Ski-outfit is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke door de klant wordt geleden als gevolg van door Ski-outfit gegeven adviezen aangaande producten, alsmede het (doen) laten repareren van producten.

Artikel 16 Overmacht
16.1     Indien door overmacht of enige andere oorzaak buiten de controle van Ski-outfit zoals, maar niet beperkt tot, staking, uitsluiting, brand, oproer, openbare onrust e.d., Ski-outfit één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met de klant, niet kan aanvangen, voltooien dan wel voortzetten, zal de uitvoering van het betreffende deel van de opdracht worden opgeschort. Ski-outfit zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een zodanig feit of omstandigheid. Ski-outfit is in die gevallen niet aansprakelijk voor welke door de klant te lijden schade dan ook.

Artikel 17 Ontbinding
17.1     Ski-outfit heeft het recht iedere overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere haar wettelijk toekomende rechten, in het geval van:
     • voorlopige surseance van betaling van de klant of een gerechtelijke aanvraag daartoe;
     • faillissement van de klant of een gerechtelijke aanvraag daartoe; 
     • aangaan of aanbieden van een onderhands akkoord met c.q. aan schuldeisers door de klant;
     • conservatoir of executoriaal beslag, gelegd op enige aan de klant toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of geldvorderingen;
     • krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam worden van de klant;
     • het niet nakomen van de klant van haar verplichtingen, daaronder mede begrepen het verrichten van betalingen jegens Ski-outfit;
17.2     Na beëindiging van de overeenkomst met de klant als bedoeld in artikel 17.1, zijn partijen niet meer verplicht de overeenkomst na te komen, met dien verstande dat door de klant de betalingsverplichting met betrekking tot reeds door Ski-outfit geleverde zaken (goederen en diensten), verrichte werkzaamheden of andere verplichtingen waaraan door Ski-outfit reeds is voldaan, alsmede de door de ontbinding veroorzaakte schade, waaronder begrepen de gederfde winst, wel dient te worden voldaan.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1     Op alle door Ski-outfit gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
18.2     Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voorzover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond, tenzij Ski-outfit er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats van de klant.


Privacy reglement:

Artikel 19 Gebruik persoonsgegevens
19.1     Ski-outfit gebruikt de gegevens van de klant om bestellingen af te handelen en om de klant te informeren over voor de klant relevante producten en diensten van Ski-outfit.
19.2     Ski-outfit respecteert de privacy van al haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie door deze bezoekers aan Ski-outfit wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
19.3     Uitsluitend de gegevens, die van belang zijn bij een snel en goed verloop van de bestelling, worden aan derden doorgegeven. De gegevens van de klant worden niet verkocht aan derden. Ski-outfit zal de gegevens nimmer doelbewust aan derden, die niet betrokken zijn bij de bestelling, verstrekken, tenzij hier om justitiële redenen aanleiding voor is.
19.4     Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.
19.5     Ski-outfit slaat de gegevens op in een klantenbestand. Hier kan Ski-outfit zien wat er verkocht is en aan wie. Dit is van belang voor het afhandelen van de bestellingen en de financiële administratie van Ski-outfit.
19.6     De klant kan zijn gegevens op elk moment inzien of wijzigen.
19.7     Indien de klant geen informatie van Ski-outfit wenst te ontvangen, kan de klant Ski-outfit dat laten weten door een brief te sturen naar Ski-outfit, T.a.v. John Tostrams, Horsterweg 80, 5928 NE Venlo.
Mobiel: +31 6 24 10 92 178, e-mail:info@ski-outfit.eu.
19.8     Ski-outfit verstuurt frequent speciale aanbiedingen en informatie over haar website en ten aanzien van de aanbiedingen. De klant kan zich op de website van Ski-outfit aanmelden voor deze nieuwsbrief. Hiervoor dient de klant minimaal zijn/haar e-mailadres in te vullen en kan de klant optioneel zijn/haar voornaam en achternaam toevoegen. De klant dient bovendien nogmaals te bevestigen dat hij/zij ermee akkoord gaat dat Ski-outfit deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief mogen gebruiken.
Wanneer de klant de nieuwsbrief van Ski-outfit niet langer wenst te ontvangen, dan kan deze zich altijd afmelden met een link in de nieuwsbrief zelf.
19.9     Ski-outfit zal de gegevens nimmer gebruiken voor andere reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, behoudens door Ski-outfit verzonden nieuwsbrieven.

Artikel 20 Veiligheid
20.1     Bij het bestellen bij Ski-outfit zijn de gegevens veilig. Terzake bestellingen via de webwinkel van Ski-outfit wordt er gebruik gemaakt van moderne technieken om hackers e.d. buiten de deur te houden. Daarnaast zorgt Ski-outfit voor een regelmatige update van de beveiligingssoftware.
20.2     Ski-outfit draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn door middel van het registratiesysteem, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
20.3     Indien derden toch beslag weten te leggen op de persoonsgegevens, is Ski-outfit daarvoor nimmer aansprakelijk.
20.4     De onder punt 21.2 genoemde persoonsgegevens worden gedurende een periode van maximaal 3 jaar bewaard.

Artikel 21 Inwerking treding
21.1 Dit Privacy Reglement is effectief vanaf 1 maart 2010 en vervangt (mogelijk) eerdere privacy reglementen. Ski-outfit behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen.
21.2 Alle wijzigingen in de manier waarop Ski-outfit persoonlijke gegevens van de klant verwerkt en gebruikt, zullen worden beschreven in toekomstige versies van het zogenaamde "Privacy statement" van Ski-outfit. Ski-outfit stelt op haar website altijd het meest recente privacy statement beschikbaar.